La Pedrera La Pedrera
0

Protecció de dades

Protecció de dades

Les dades que ens faciliteu a través d’aquesta web formaran part de fitxers responsabilitat de Laietana de Llibreteria, SL, amb les finalitats que es detallen a continuació:

-    Gestió de Venda: Quan adquiriu un producte a través de la nostra web, les dades facilitades en els apartats  “dades d’enviament” i “dades de facturació”, si s’escau, s’utilitzaran per portar a terme la tramitació i gestió de la venda i la seva posterior facturació. Així mateix, les dades facilitades a través del formulari “comandes especials” s’utilitzaran igualment per tramitar la vostra sol•licitud de comanda especial.

-    Realitzar Ofertes, Promocions i Sortejos: La informació que ens proporcioneu a través dels nostres formularis de recollida de dades podrà  ser utilitzada per a l’organització de promocions i sortejos de productes comercialitzats a través de la nostra pàgina web. Cada promoció, oferta o sorteig tindrà les seves pròpies condicions particulars.

-    Enviament d’Informació: La llibreria utilitzarà les dades personals que l’usuari proporcioni en l’apartat “contacteu amb nosaltres” per respondre a les sol•licituds d’informació que ens demani. La informació introduïda en els formularis o correus electrònics de contacte s’emprarà, a més, per enviar-li informació d’interès sobre les novetats dels productes comercialitzats, així com promocions, concursos i ofertes realitzats per la llibreria. Aquesta informació s’envia per via postal i/o electrònica. Els usuaris que no desitgen rebre aquest tipus d’informació poden comunicar-ho a l’adreça de correu electrònic: info@laie.es

-    Gestió d’Usuaris: La informació que ens proporcioneu en el formulari de registre “el meu compte” serà utilitzada per a la gestió de clients i usuaris que utilitzen els nostres serveis a través de la pàgina web.

L’emplenament dels respectius qüestionaris serà obligatori per assolir els respectius objectius, i no és possible assolir les finalitats indicades sense l’obtenció de l’esmentada informació personal.

Comunicació de dades a tercers

El Responsable del Fitxer té prevista la comunicació de les vostres dades personals a tercers en els supòsits que es detallen a continuació:

-    Les dades personals que faciliteu a través d’aquesta web podran ser cedides a la Fundació Catalunya-La Pedrera per al enviament d’informació sobre promocions i activitats portades a terme per la Fundació, amb un abast que podeu consultar a: http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/es/home

-    Per disposició legal: Les vostres dades seran comunicades a tercers en els supòsits en què així ho estableixi una disposició legal (administracions públiques, autoritats administratives o judicials, etc.).

-    Gestió de pagaments i cobraments: Les vostres dades personals seran comunicades a tercers quan resulti necessari per formalitzar i gestionar el pagament dels productes o serveis adquirits (PayPal, entitats bancàries o caixes d’estalvis).

-    A Tercers Necessaris per a la Prestació dels Nostres Serveis: Es comunicaran a tercers (ex.: professionals com transportistes, etc.) les dades de caràcter personal que resultin necessàries per prestar els serveis contractats.

-    Guanyadors de Sortejos, Promocions i Concursos: La llibreria publicarà les dades identificatives dels guanyadors de sortejos, promocions o concursos. Aquestes dades (noms) seran publicades en la nostra pàgina web i en les diverses xarxes socials en què la llibreria tingui compte o perfil corporatiu.

Confidencialitat

La llibreria s’obliga, d’acord amb el que estableix l’article 10 LOPD, a guardar secret respecte a les dades personals tractades, fins i tot després de finalitzada la relació comercial entre ambdues parts. Aquesta obligació es fa extensible a tot el personal de la seva organització que accedeix a aquests fitxers.

Exercici de drets

Le informamos del derecho que le asiste para ejercer sus Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición Us informem del dret que us assisteix per exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant l’enviament de la sol•licitud d’exercici corresponent juntament amb còpia del document oficial que us identifiqui (DNI, carnet de conduir o passaport) a l’adreça del Responsable del Fitxer. Per obtenir informació sobre la forma d’exercir aquests drets, podeu dirigir-vos a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.agpd.es